باکس آفیس ایران

فسیل ۱۴۰۲
۱
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۹۵,۱۵۵,۸۷۰,۰۱۰

 • بودجه:

  -

هتل ۱۴۰۲
۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۷۹,۸۶۲,۳۱۵,۸۳۱

 • بودجه:

  -

شهر هرت ۱۴۰۲
۳
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۷۶,۵۴۷,۳۴۲,۵۵۷

 • بودجه:

  -

بچه زرنگ ۱۴۰۲
۴
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۴۷,۰۲۲,۶۹۹,۷۹۵

 • بودجه:

  -

نارگیل ۲ ۱۴۰۲
۵
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۱,۳۹۵,۴۵۶,۶۷۰

 • بودجه:

  -

سه کام حبس ۱۴۰۲
۶
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۹,۶۸۱,۴۱۹,۰۰۰

 • بودجه:

  -

آهنگ دو نفره ۱۴۰۲
۷
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۹,۴۴۱,۷۱۵,۵۰۰

 • بودجه:

  -

کت چرمی ۱۴۰۲
۸
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۴,۴۶۳,۹۹۹,۷۲۵

 • بودجه:

  -

گیجگاه ۱۴۰۲
۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۴,۲۰۸,۵۶۹,۵۰۰

 • بودجه:

  -

عروس خیابان فرشته ۱۴۰۲
۱۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۰,۳۰۱,۰۴۶,۰۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۰,۰۲۲,۷۸۵,۲۵۰

 • بودجه:

  -

عروسی مردم ۱۴۰۲
۱۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۸,۶۹۵,۱۲۸,۰۰۰

 • بودجه:

  -

جوجه تیغی ۱۴۰۲
۱۳
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۸,۰۹۳,۱۵۷,۰۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۷,۳۷۲,۴۱۶,۵۰۰

 • بودجه:

  -

جنگ جهانی سوم ۱۴۰۲
۱۵
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶,۸۷۶,۵۴۶,۰۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶,۰۸۸,۶۹۳,۵۰۰

 • بودجه:

  -

ویلای ساحلی ۱۴۰۲
۱۷
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۵,۲۸۶,۴۲۳,۵۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۵,۱۸۴,۰۴۵,۲۵۰

 • بودجه:

  -

عامه‌ پسند ۱۴۰۲
۱۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۵,۰۹۵,۹۰۲,۰۰۰

 • بودجه:

  -

حدود ۸ صبح ۱۴۰۲
۲۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۴,۴۳۵,۴۱۸,۵۰۰

 • بودجه:

  -