باکس آفیس ایران

انفرادی ۱۴۰۱
۱
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶۷,۹۶۹,۹۴۸,۸۵۰

 • بودجه:

  -

سگ بند ۱۴۰۱
۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۴۰,۸۵۲,۳۲۱,۰۹۴

 • بودجه:

  -

علف‌ زار ۱۴۰۱
۳
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۰,۳۷۶,۳۸۵,۵۰۰

 • بودجه:

  -

تی تی ۱۴۰۱
۴
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۹,۵۳۸,۵۹۶,۲۵۰

 • بودجه:

  -

ابلق ۱۴۰۱
۵
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۶,۰۴۸,۵۲۲,۲۵۰

 • بودجه:

  -

دوزیست ۱۴۰۱
۶
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۵,۷۳۵,۴۷۰,۲۵۰

 • بودجه:

  -

موقعیت مهدی ۱۴۰۱
۷
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۲,۵۸۸,۸۷۱,۷۵۰

 • بودجه:

  -

پسر دلفینی ۱۴۰۱
۸
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۰,۸۵۰,۲۸۳,۵۰۰

 • بودجه:

  -

شادروان ۱۴۰۱
۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۹,۵۱۰,۲۷۳,۵۰۰

 • بودجه:

  -

چند میگیری گریه کنی ۲ ۱۴۰۱
۱۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۹,۰۱۰,۷۷۲,۰۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۸,۸۹۱,۱۲۵,۵۰۰

 • بودجه:

  -

مرد بازنده ۱۴۰۱
۱۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶,۲۳۳,۷۵۷,۵۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۴,۱۵۴,۳۷۲,۵۰۰

 • بودجه:

  -

بدون قرار قبلی ۱۴۰۱
۱۴
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۳,۳۴۶,۸۵۶,۷۵۰

 • بودجه:

  -

بازیووو ۱۴۰۱
۱۵
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۳۳۲,۹۵۱,۱۹۹

 • بودجه:

  -

مغز استخوان ۱۴۰۱
۱۶
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۱۶۰,۶۴۵,۰۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۰۲۲,۲۷۱,۷۵۰

 • بودجه:

  -

مجبوریم ۱۴۰۱
۱۸
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱,۷۱۴,۸۰۱,۵۰۰

 • بودجه:

  -

لامینور ۱۴۰۱
۱۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱,۴۸۱,۵۱۸,۰۰۰

 • بودجه:

  -

بانک زده‌‌ها ۱۴۰۱
۲۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱,۲۰۷,۲۶۴,۷۵۰

 • بودجه:

  -