باکس آفیس ایران

انفرادی ۱۴۰۱
۱
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶۷,۳۹۳,۳۴۱,۳۵۰

 • بودجه:

  -

ابلق ۱۴۰۱
۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶۷,۳۹۳,۳۴۱,۳۵۰

 • بودجه:

  -

سگ بند ۱۴۰۱
۳
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۴۰,۸۲۰,۴۷۶,۰۹۴

 • بودجه:

  -

علف‌ زار ۱۴۰۱
۴
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۰,۲۲۵,۷۴۸,۰۰۰

 • بودجه:

  -

تی تی ۱۴۰۱
۵
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۹,۲۶۹,۴۶۳,۷۵۰

 • بودجه:

  -

دوزیست ۱۴۰۱
۶
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۵,۲۹۸,۷۸۶,۷۵۰

 • بودجه:

  -

موقعیت مهدی ۱۴۰۱
۷
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۲,۵۸۸,۸۷۱,۷۵۰

 • بودجه:

  -

پسر دلفینی ۱۴۰۱
۸
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۹,۸۰۱,۴۳۰,۵۰۰

 • بودجه:

  -

شادروان ۱۴۰۱
۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۹,۵۱۰,۲۷۳,۵۰۰

 • بودجه:

  -

چند میگیری گریه کنی ۲ ۱۴۰۱
۱۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۸,۹۷۴,۱۱۳,۵۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۸,۸۹۱,۱۲۵,۵۰۰

 • بودجه:

  -

مرد بازنده ۱۴۰۱
۱۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶,۲۳۳,۷۵۷,۵۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۴,۱۴۶,۱۱۷,۵۰۰

 • بودجه:

  -

بدون قرار قبلی ۱۴۰۱
۱۴
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۳,۳۰۵,۱۰۶,۷۵۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۳۱۳,۶۷۶,۱۹۹

 • بودجه:

  -

بازیووو ۱۴۰۱
۱۶
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۳۱۳,۶۷۶,۱۹۹

 • بودجه:

  -

مغز استخوان ۱۴۰۱
۱۷
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۱۶۰,۶۴۵,۰۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۰۱۳,۸۸۶,۷۵۰

 • بودجه:

  -

مجبوریم ۱۴۰۱
۱۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱,۷۱۴,۸۰۱,۵۰۰

 • بودجه:

  -

لامینور ۱۴۰۱
۲۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱,۴۸۱,۵۱۸,۰۰۰

 • بودجه:

  -