باکس آفیس ایران

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۵۸,۱۷۸,۳۷۰,۷۴۰

 • بودجه:

  -

گشت ارشاد ۳
۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۴۲,۰۸۴,۸۳۶,۲۵۲

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۲,۰۳۵,۲۹۴,۲۵۰

 • بودجه:

  -

بی همه چیز
۴
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۹,۵۲۶,۹۷۶,۱۰۲

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۵,۵۸۴,۴۶۶,۹۰۰

 • بودجه:

  -

شهر گربه‌ها
۶
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۵,۱۵۶,۹۸۰,۰۰۰

 • بودجه:

  -

درخت گردو
۷
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۳,۶۶۸,۴۳۳,۴۵۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۳,۱۵۱,۵۷۵,۹۵۰

 • بودجه:

  -

گربه سیاه
۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۷۱۰,۲۱۷,۹۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۶۸۵,۷۶۹,۵۰۰

 • بودجه:

  -