باکس آفیس ایران

انفرادی ۱۴۰۱
۱
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۷۷,۵۸۶,۹۲۲,۵۰۰

 • بودجه:

  -

سگ بند ۱۴۰۱
۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۴۲,۱۴۷,۸۲۷,۰۹۴

 • بودجه:

  -

بخارست ۱۴۰۱
۳
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۳۰,۲۲۱,۱۲۶,۲۰۰

 • بودجه:

  -

علف‌ زار ۱۴۰۱
۴
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۲,۱۱۲,۸۳۲,۰۰۰

 • بودجه:

  -

پسر دلفینی ۱۴۰۱
۵
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۱,۸۹۰,۰۲۲,۵۰۰

 • بودجه:

  -

تی تی ۱۴۰۱
۶
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۱,۵۴۵,۲۹۶,۰۰۰

 • بودجه:

  -

ابلق ۱۴۰۱
۷
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۰,۵۱۰,۸۸۸,۰۰۰

 • بودجه:

  -

دوزیست ۱۴۰۱
۸
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۹,۸۱۳,۹۲۰,۲۵۰

 • بودجه:

  -

لوپتو ۱۴۰۱
۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۵,۸۳۹,۳۵۱,۲۵۰

 • بودجه:

  -

موقعیت مهدی ۱۴۰۱
۱۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۲,۵۹۶,۲۹۱,۷۵۰

 • بودجه:

  -

شادروان ۱۴۰۱
۱۱
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۹,۵۱۴,۳۲۱,۰۰۰

 • بودجه:

  -

ملاقات خصوصی ۱۴۰۱
۱۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۹,۴۸۹,۸۵۰,۵۰۰

 • بودجه:

  -

چند میگیری گریه کنی ۲ ۱۴۰۱
۱۳
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۹,۴۷۹,۱۵۰,۷۵۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۹,۰۱۰,۱۵۸,۰۰۰

 • بودجه:

  -

مرد بازنده ۱۴۰۱
۱۵
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶,۲۴۶,۶۴۷,۵۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶,۰۳۵,۶۹۳,۲۵۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۴,۲۱۲,۷۹۲,۰۰۰

 • بودجه:

  -

بام بالا ۱۴۰۱
۱۸
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۳,۹۰۵,۲۷۶,۵۰۰

 • بودجه:

  -

بدون قرار قبلی ۱۴۰۱
۱۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۳,۴۰۰,۴۴۳,۰۰۰

 • بودجه:

  -

جزیره فضایی (تورنادو ۲) ۱۴۰۱
۲۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲,۶۸۵,۳۳۳,۰۰۰

 • بودجه:

  -