باکس آفیس ایران

فسیل ۱۴۰۲
۱
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۳۲۰,۳۳۴,۱۹۸,۰۱۰

 • بودجه:

  -

هتل ۱۴۰۲
۲
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۶۲,۲۲۸,۴۴۱,۳۳۱

 • بودجه:

  -

شهر هرت ۱۴۰۲
۳
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۷۷,۵۴۱,۹۱۴,۵۵۷

 • بودجه:

  -

هاوایی ۱۴۰۲
۴
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶۸,۶۶۷,۷۳۶,۰۰۰

 • بودجه:

  -

بچه زرنگ ۱۴۰۲
۵
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶۱,۱۹۰,۸۲۹,۸۱۰

 • بودجه:

  -

ویلای ساحلی ۱۴۰۲
۶
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۵۷,۴۶۴,۶۲۴,۵۰۰

 • بودجه:

  -

ورود و خروج ممنوع ۱۴۰۲
۷
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۸,۵۲۲,۷۳۱,۰۰۰

 • بودجه:

  -

نارگیل ۲ ۱۴۰۲
۸
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۲۶,۲۹۴,۶۳۳,۶۷۰

 • بودجه:

  -

سه کام حبس ۱۴۰۲
۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۹,۶۸۱,۴۱۹,۰۰۰

 • بودجه:

  -

آهنگ دو نفره ۱۴۰۲
۱۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۹,۴۴۱,۷۵۰,۵۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۵,۷۸۳,۳۸۶,۰۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۴,۴۶۳,۹۹۹,۷۲۵

 • بودجه:

  -

جوجه تیغی ۱۴۰۲
۱۳
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۱,۹۲۷,۹۹۷,۵۰۰

 • بودجه:

  -

مسافری از گانورا ۱۴۰۲
۱۴
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۱,۱۸۴,۸۷۱,۵۰۰

 • بودجه:

  -

عروس خیابان فرشته ۱۴۰۲
۱۵
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۰,۳۰۱,۰۴۶,۰۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۱۰,۰۲۲,۷۸۵,۲۵۰

 • بودجه:

  -

عروسی مردم ۱۴۰۲
۱۷
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۸,۶۹۵,۱۲۸,۰۰۰

 • بودجه:

  -

 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۷,۳۷۲,۴۱۶,۵۰۰

 • بودجه:

  -

جنگ جهانی سوم ۱۴۰۲
۱۹
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶,۸۷۶,۵۴۶,۰۰۰

 • بودجه:

  -

عامه‌ پسند ۱۴۰۲
۲۰
 • هفته:

  -

 • فروش هفتگی:

  -

 • فروش کل:

  ۶,۶۹۱,۸۷۳,۵۰۰

 • بودجه:

  -