Kent Jude Bernard

فیلموگرافی

Contraband 2012

6.4

imdb-icon

7.3

cinama-icon
Mighty Fine 2012

5

imdb-icon
Arena 2011

4.7

imdb-icon

7.3

cinama-icon
Drive Angry 2011

5.4

imdb-icon

5.5

cinama-icon
Dylan Dog: Dead of Night 2010

5.1

imdb-icon

10

cinama-icon
Skateland 2010

5.7

imdb-icon
Cool Dog 2010

3.8

imdb-icon
Leaves of Grass 2009

6.4

imdb-icon

6

cinama-icon
Day of the Dead 2008

4.5

imdb-icon

5.5

cinama-icon
Pulse 2: Afterlife 2008

3.5

imdb-icon
Factory Girl 2006

6.3

imdb-icon

7

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید