کالکشن Bloodfist

Bloodfist 1989
دانلود فیلم Bloodfist 1989 (مشت خونین)

4.7

imdb-icon
Bloodfist II 1990
دانلود فیلم Bloodfist II 1990 (مشت خونین ۲)

5

imdb-icon
Bloodfist III: Forced to Fight 1992
دانلود فیلم Bloodfist III: Forced to Fight 1992 (مشت خونین ۳: مبارزه اجباری)

5.1

imdb-icon

3

cinama-icon
Bloodfist IV: Die Trying 1992
دانلود فیلم Bloodfist IV: Die Trying 1992 (مشت خونین ۴: تلاش مرگ)

5.2

imdb-icon
Bloodfist V: Human Target 1994
دانلود فیلم Bloodfist V: Human Target 1994 (مشت خونین ۵: هدف انسانی)

5.3

imdb-icon
Bloodfist VI: Ground Zero 1995
دانلود فیلم Bloodfist VI: Ground Zero 1995 (مشت خونین ۶: زمین صفر)

4.7

imdb-icon
Bloodfist VII: Manhunt 1995
دانلود فیلم Bloodfist VII: Manhunt 1995 (مشت خونین ۷: مَنهانت)

5

imdb-icon
Bloodfist VIII: Trained to Kill 1996
دانلود فیلم Bloodfist VIII: Trained to Kill 1996 (مشت خونین ۸: آموزش‌دیده برای کشتن)

4.9

imdb-icon