کالکشن Popeye

Popeye the Sailor 1933
دانلود انیمیشن Popeye the Sailor 1933 (ملوان دریانورد)

7.7

imdb-icon
I Yam What I Yam 1933
دانلود انیمیشن I Yam What I Yam 1933

7.1

imdb-icon
Blow Me Down! 1933
دانلود انیمیشن Blow Me Down! 1933

7.1

imdb-icon
I Eats My Spinach 1933
دانلود انیمیشن I Eats My Spinach 1933 (من اسفناجم را می خورم)

7.1

imdb-icon
Seasin's Greetinks! 1933
دانلود انیمیشن Seasin’s Greetinks! 1933

7.1

imdb-icon
Wild Elephinks 1933
دانلود انیمیشن Wild Elephinks 1933 (فیل های وحشی)

7.2

imdb-icon
Sock-a-Bye, Baby 1934
دانلود انیمیشن Sock-a-Bye, Baby 1934

7

imdb-icon
Let's You and Him Fight 1934
دانلود انیمیشن Let’s You and Him Fight 1934 (با او مبارزه کن)

6.8

imdb-icon
The Man on the Flying Trapeze 1934
دانلود انیمیشن The Man on the Flying Trapeze 1934

7.2

imdb-icon
Can You Take It 1934
دانلود انیمیشن Can You Take It 1934

7.3

imdb-icon
Shoein' Hosses 1934
دانلود انیمیشن Shoein’ Hosses 1934

7.2

imdb-icon
Shiver Me Timbers! 1934
دانلود انیمیشن Shiver Me Timbers! 1934

7.3

imdb-icon
Axe Me Another 1934
دانلود انیمیشن Axe Me Another 1934

7.2

imdb-icon
The Two-Alarm Fire 1934
دانلود انیمیشن The Two-Alarm Fire 1934

6.9

imdb-icon
We Aim to Please 1934
دانلود انیمیشن We Aim to Please 1934

7.1

imdb-icon
Let's Sing with Popeye 1934
دانلود انیمیشن Let’s Sing with Popeye 1934

5.1

imdb-icon
Beware of Barnacle Bill 1935
دانلود انیمیشن Beware of Barnacle Bill 1935 (حواست به بارنکل بیل باشه)

7.3

imdb-icon
Pleased to Meet Cha! 1935
دانلود انیمیشن Pleased to Meet Cha! 1935 (هی از دیدنت خوشحالم)

7

imdb-icon
The Hyp-Nut-Tist 1935
دانلود انیمیشن The Hyp-Nut-Tist 1935

6.7

imdb-icon
For Better or Worser 1935
دانلود انیمیشن For Better or Worser 1935

7.1

imdb-icon
Dizzy Divers 1935
دانلود انیمیشن Dizzy Divers 1935 (غواصان مبهوت)

7.1

imdb-icon
You Gotta Be a Football Hero 1935
دانلود انیمیشن You Gotta Be a Football Hero 1935 (تو قهرمان فوتبالی)

7

imdb-icon
King of the Mardi Gras 1935
دانلود انیمیشن King of the Mardi Gras 1935 (پادشاه ماردی گرا)

7.2

imdb-icon
Adventures of Popeye 1935
دانلود انیمیشن Adventures of Popeye 1935 (ماجراهای ملوان زبل)

6.3

imdb-icon