کالکشن Tremors

Tremors 1990
دانلود فیلم Tremors 1990 (لرزش)

7.1

imdb-icon

8.22

cinama-icon
Tremors II: Aftershocks 1996
دانلود فیلم Tremors II: Aftershocks 1996 (لرزش ۲)

6

imdb-icon

10

cinama-icon
Tremors 3: Back to Perfection 2001
دانلود فیلم Tremors 3: Back to Perfection 2001 (لرزش ۳)

5.3

imdb-icon

10

cinama-icon
Tremors 4: The Legend Begins 2004
دانلود فیلم Tremors 4: The Legend Begins 2004 (لرزش ۴)

5.3

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Tremors 5: Bloodlines 2015
دانلود فیلم Tremors 5: Bloodlines 2015 (لرزش ۵)

5.3

imdb-icon

7

cinama-icon