کالکشن Sharpes

Sharpe's Eagle 1993
دانلود فیلم Sharpe’s Eagle 1993

7.9

imdb-icon

5

cinama-icon
Sharpe's Rifles 1993
دانلود فیلم Sharpe’s Rifles 1993

7.7

imdb-icon

10

cinama-icon
Sharpe's Company 1994
دانلود فیلم Sharpe’s Company 1994

7.9

imdb-icon
Sharpe's Enemy 1994
دانلود فیلم Sharpe’s Enemy 1994 (دشمن شارپ)

7.9

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Sharpe's Honour 1994
دانلود فیلم Sharpe’s Honour 1994

7.7

imdb-icon
Sharpe's Gold 1995
دانلود فیلم Sharpe’s Gold 1995

7.4

imdb-icon
Sharpe's Battle 1995
دانلود فیلم Sharpe’s Battle 1995

7.9

imdb-icon
Sharpe's Sword 1995
دانلود فیلم Sharpe’s Sword 1995

7.9

imdb-icon
Sharpe's Regiment 1996
دانلود فیلم Sharpe’s Regiment 1996

7.9

imdb-icon
Sharpe's Siege 1996
دانلود فیلم Sharpe’s Siege 1996 (پیروزی شارپ)

7.9

imdb-icon
Sharpe's Mission 1996
دانلود فیلم Sharpe’s Mission 1996

7.8

imdb-icon
Sharpe's Justice 1997
دانلود فیلم Sharpe’s Justice 1997 (عدالت شارپ)

7.5

imdb-icon
Sharpe's Waterloo 1997
دانلود فیلم Sharpe’s Waterloo 1997

8

imdb-icon

7

cinama-icon
Sharpe's Revenge 1997
دانلود فیلم Sharpe’s Revenge 1997

7.8

imdb-icon
Sharpe's Peril 2008
دانلود فیلم Sharpe’s Peril 2008 (خطر شارپ)

7.3

imdb-icon