دانلود سریال Supernatural 2005

دانلود سریال Supernatural 2005
  • English Excerpt
خلاصه داستان

دو برادر به دنبال پدر گمشده شان هستند، مردی که آنها را بزرگ کرده و به آن دو آموزش داده که چگونه در مقابل نیروهای ماورای طبیعی بجنگند...

Two brothers follow their father's footsteps as "hunters" fighting evil supernatural beings of many kinds including monsters, demons, and gods that roam the earth.

رفع مشکل رفع مشکل قسمت 21 فصل 13 انکد اختصاصی سی نما 23 آذر 1399
رفع مشکل قسمت های 17 و 18 و 20 فصل 4 انکد سی نما اصلاح شد 19 آذر 1399
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
نقل قول
لینک‌های 

دانلود سریال Supernatural 2005

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 610 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 705 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 284 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 367 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 302 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 590 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 679 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 275 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 358 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 583 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 671 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 271 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 348 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 601 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 688 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 359 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 596 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 685 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 277 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 587 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 685 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 278 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 355 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 592 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 689 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 278 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 358 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 598 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 696 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 281 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 361 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 601 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 693 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 368 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 597 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 695 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 362 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 601 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 698 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 281 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 362 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 599 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 697 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 286 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 602 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 695 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 283 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 366 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: PaHe

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 599 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 667 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 361 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 15

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 465 MB

انکودر: PSA

فصل: 15

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 20

کیفیت: WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 662 MB

انکودر: 30nama

فصل: 15

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 200 MB

انکودر: PSA

فصل: 15

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 20

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 355 MB

انکودر: 30nama

فصل: 15

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 20

کیفیت: HDTV 480p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

Supernatural

دین: باز هم پلیس‌ها.
سم: اونا دارن وظیفه‌شونو انجام میدن.
دین: نه، اونا دارن کار ما رو انجام میدن با این تفاوت که قراره گند بزنن بهش.


دین: ما فقط یکم راجع به خیلی چیزها می‌دونیم و همین باعث میشه خطرناک باشیم.


دین: من قراره تو این بیمارستان بمیرم، درحالیکه هیچکدوم از پرستارهاش سکسی نیستن.


سم: دین، تو مثل یه موش آزمایشگاهی هستی که به جای دکمه‌ی غذا، دکمه‌ی لذت رو فشار میدی و اونقدر این کار رو ادامه میدی تا از کار بیوفته.


جنگ (سوار آخر الزمان) : تو میتونی منو مقصر بدونی، ولی صادقانه بگم؛ انسان ها برای کشتن همدیگه دلیل نمیخوان!

« War / Titus Welliver »

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

imanlazar1993 پروفایل 23 دی 1399
پاسخ به دیدگاه

بهترین سریالی بود که در عمرم دیدم همیشه خاطراتش زنده میمونه 🙂

نمایش دیدگاه
stifler پروفایل 6 دی 1399
پاسخ به دیدگاه

بهترین پایانو داره این سریال جوری که تا سال ها تو ذهنتون میمونه

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 7 دی 1399
پاسخ به دیدگاه

اره سریال قوی بود کلا چون تمامش طبق مطالعه ساخته شد مانندش ندیدم تا به حال اتمسفر خاصی داره

نمایش دیدگاه
drpouriaaa پروفایل 29 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

سوپرنچرال یک خانواده ساخت یک طرز فکر ساخت جوری همه ی طرفدارهای به هم متصل کرد که امثالش فقط تو استار ترک و استار ورز میتونین ببینین
عاشق همتونم Spn family for ever

نمایش دیدگاه
haaranoos پروفایل 18 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

عاشقش بودم چون از شانر وحشت و اینها خوشم میاد.
ولی آن وقتی که دیدم اینها رفت و آمد دارند بین دنیای زندگان و مردگان ، این میره اون میاد! و اتوبان شده و بدتر از همه اینکه خدایی که ما میشناسیم بهش عملا توهین میشه متنفر شدم ازش.
هر چیزی حد و اندازه ای داره ،بی خدایی باش! دیگه چرا به همه ی مقدسات ، از دم همه (مسلمان و مسیحیت و یهود و اینها نداره ) آب میگیری؟
به خاطر لذت خودم نمیتونم حتی به اندازه ی یک سریال هم توهین به خداوند و آفرینش رو تحمل کنم.
درست مثل سریال جنگیر که 2 فصل حال میکردم که دیدم هنرپیشه اول (اون کشیشه) واقعا همجنس باز هست در دنیای واقعی حالم بهم خورد از بیشرمی اینها! به خودشون هم رحم نمیکنن! چه برسه به بقیه تفکرات دینی!.

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 23 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

اتفاقا خیلی سریال زیباییه به دید مثبت میتونین بهش نگاه کنین چرا چون خیلی ارزشمنده که مکاتیب باستانی و مقدس رو نویسنده ها درش زنده کردن و به نظرم به هیج موردی توهین نکرده درسته خدا رو خوب توضیح نداده ولی بازم داستانش با بیننده ارتباط بسیار خوبی برقرار میکنه و همین زنده کردن مقدسات باعث میشه افراد با کتاب های مقدس و اسمانی بهتر ارتباط برقرار کنن از دید من سریال خوبیه حداقال اموزنده اس حالا کاستی و نقص رو تمام سریال ها یکمی دارن ولی در کل من که لذت بردم و درس اموزنده و بزرگی بهم داد این سریال اشخاصی هم که ساختنش از مساعل ماورالطبیعه صد درصد اطلاعات داشتن و در این زمینه تحصیلاتش رو داشتن دکتر هنس هولزر خودشون در مساعل ماورالطبیعه ۱۲۰ تا کتاب نوشتن که مواردش در این سریال اومده نکات مثبتشم میشه در نظر گرفت 🙂

نمایش دیدگاه
Molan76 پروفایل 9 آذر 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

منم از قسمت 14 دلم نمیاد ببینم من سوم راهنمایی بودم چهار فصلش اومده بود چقدر ناراحت شدم برا دین بد نرد😩😩😩😩

نمایش دیدگاه
Alireza.Zohrab.999 پروفایل 7 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

اگه دنبال سریال تاپ ریت و اینا هستین این سریال خیلی مناسبتون نیست چون واقعا هیچ حدومرزی نمیشناسه. ولی اگه دنبال یچیزی هستین که باهاش 2 تا 4 ماه زندگی کنین و از تک تک اپیزودا لذت ببرید حتما از دست ندید. طوری که داداشای وینچستر رو رفیق خودتون بدونید و با خندشون بخندین و با گریه شون گریه کنین. پایان هم مناسب بود بنظر من.

نمایش دیدگاه
yasharb13 پروفایل 6 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

لعنتی اصلا دلم نمیاد قسمت آخر رو ببینم آخه چرا تو تمام شدی من با این سریال بزرگ شدم

نمایش دیدگاه
ZahedanBoy1995 پروفایل 6 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

بهترین سریالی که دیدم
واقعا غیرممکنه هیچ سریالی بتونه جاشو بگیره

نمایش دیدگاه
shahriar پروفایل 5 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

من از ۲۰۰۸ یعنی ۱۹ سالگی دیدم اینو تا الان که سنه خره خانو دارم که خجالت میکشم پیشه دوستان بگم سوپرنچرالو می ببینم ولی خوب این فصلو هنوز دلم نیومده ۱۰ قسمته آخرو ببینم😕آدم دلش تنگ میشه واسه بعضی شخصیتا مثه والتر تو فرینج سا جان تو پرسون اف اینترست ولی هیچ کدوم به اندازه دین وینچستر باحال نبودن، درسته خیلی خوب بازی نمیکردن مخصوصن سم ولی خوب عادت که میکنی مثه اعضای خانوادت میشن

نمایش دیدگاه
Molan76 پروفایل 9 آذر 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

منم از قسمت 14 دلم نمیاد ببینم من سوم راهنمایی بودم چهار فصلش اومده بود چقدر ناراحت شدم برا دین بد نرد😩😩😩😩

نمایش دیدگاه
Big_Boy پروفایل 5 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

دلم برا کروالی تنگ شده شخصیت جذاب ،

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 6 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

منم همینجور کاش نویسنده ها داستانش رو بد نمیکردن چون کاراکترش همیشه باحاله داستان قتل سارا بلیک برا کروالی خوب نبود بازم کروالی خیلی باحاله و کمکشون کرد منم خیلی دوسش دارم 🙂

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 3 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

چه پایان فوق‌العاده‌ای!
سریالی که تموم شدنش سال‌ها کابوسم بود،‌ طوری تمومش کردن که واقعا بهتر از این نمی‌شد!

نمایش دیدگاه
mr.elian پروفایل 2 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

دمشون گرم ، سریال فوق العاده ای بود

نمایش دیدگاه
Kgm-am پروفایل 2 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

پایان پانزده سال فراز و نشیب برادران وینچستر که تا ابد در ذهن و خاطرات طرفداران این سریال باقی خواهند ماند…
پایان خوبی داشت و شاید اگر من نویسنده بودم پایان دیگه ای برای این سریال رقم می زدم
پایانی که توش دین و سم به همراه جان و مری ، کستیل ، بابی، رووینا، کوین ، جودی، چارلی، آیلین، دانا و بقیه دوستاشون چه زنده و چه مرده تو این 15 فصل… تو پناهگاه رفتن دشمن بزرگشون رو جشن میگیرن و به آسایش نسبی رسیدن. هدیه ای که جک بهشون داده…
پایانی شبیه به پایان سریال لاست

نمایش دیدگاه
rbsbjfilm پروفایل 1 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

فصل 15 بعضی انکودا 20 قسمته بعضیاش 21
کسی میدونه چه به چیه؟
قسمت اخر 20 ام میشه؟

نمایش دیدگاه
metalbrother پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

و تمام. اینهمه سال خاطرات بد و خوب، به پایان رسید. الان هنوز قسمت آخر رو ندیدم. امیدوارم که خوب باشه. اگر هم نباشه کاری نمیشه کرد. سریال با همه کمی و کاستی هاش، لحظات خوب خیلی زیادی داشت که توی خاطر آدم میموند. نمیدونم سریالی مثل این پیدا میکنم که پیگیرش باشم یا نه! درسته فوق العاده نبود، ولی من خیلی دوسش داشتم و دوست نداشتم تموم بشه. اولین قسمت رو 13 ساله بودم که دیدم، الان 25 سالمه. بلاخره هرچیزی یه موقعی تموم میشه دیگه نه؟

نمایش دیدگاه
exelsion پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

پایان شجاعانه ای داشت.
در کل یک سریال اومانیستی هست که فقط ارزش یکبار دیدن رو داره.

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

به نظرم ارزشش بالاتره و بیننده رو خسته نمیکنه قسمت اخرش هم اره واقعا شجاعانه و قوی بود فرق داشت با گیم اف ترونز قوی تر کار شده بود

نمایش دیدگاه
amirabbas110 پروفایل 27 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

اپیزود 19 آخرین اپیزود سریال بود و داستان رو تموم کرد هرچند کم هیاهوتر از اونچه انتظار داشتم ولی بازم زیبا بود و ماجراهای دین و سم وینچستر رسما تموم شد. اپیزود بیستم هم طبق روال اپیزودی هست که بازیگران و عوامل یک سریال بعد از پایان اون میان درباره تجربیات و احساسات شون درباره سریال و کاراکتر ها صحبت میکنن و به نوعی خداحافظی میکنن.

نمایش دیدگاه
Ardj75 پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

نه عزیز اصلا هم اینطور نیست و قسمت 20 کاملا ادامه داستان بود.

نمایش دیدگاه
amirabbas110 پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

حق با شماست دوست عزیز. اپیزود بیست یه قسمت ویژه از آب در آمد که تایم اش دو برابر یه اپیزود معمولیه. سازنده ها اپیزود نوزده و پایان اپیزود نوزده رو طوری به تصویر کشیدن که همه فکر میکردند قسمت آخره.

نمایش دیدگاه
Kasrashoeibi پروفایل 26 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

الان فصل ۱۵ اپیزود ۱۹ مگه‌اخرش نبود؟ چرا زده قسمت بعد ۲۶ ابان؟

نمایش دیدگاه
nima9999blue پروفایل 26 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

نه یه اپیزود دیگه هم داره که قسمت آخرشه چون فصل ۱۵ ۲۰ قسمتیه.

نمایش دیدگاه
Sevda1997 پروفایل 23 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

من انتظار داشتم این قسمت 19 آخریش باشه

نمایش دیدگاه
nima9999blue پروفایل 23 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

چطور مگه ؟؟؟؟

نمایش دیدگاه
volant پروفایل 19 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

سلام. من تا حالا این مجموعه رو ندیدم. با توجه به طولانی بودن هر سیزن و تعداد بالای سیزن هایی که تا حالا رلیز شده آیا هر سیزن به سیزن دیگه وابسته هست؟ باید از اول دید این سریال رو که فهمیدش؟

نمایش دیدگاه
Sinner-Prophet پروفایل 24 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

سریال خوبیه شاهکار نیست ولی خوبه و من باهاش بزرگ شدم و جای خاصی تو قلبم داره بالا پایین هم از نظر کیفیتی زیاد داره بعضی از فصلاش ضعیف تر بوده و بعضی از فصلاش واقعا پرفکت فقط شما باید اینو در نظر بگیرید که فصل یکم این سریال 15 سال پیش پخش شده و اصلا نمیشه با سریالای الان به خصوص از نظر بصری مقایسش کرد پس اینم در نظر بگیرید
به سلیقتون هم مربوطه اگه از این ژانر خوشتون میاد پس اصلا از دستش ندید

نمایش دیدگاه
nima9999blue پروفایل 20 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

آره باید از اول ببینی ولی مطمئن باش عاشقش میشی

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 20 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

سلام بله سیزن هاش به هم مرتبط هست ولی سریال خیلی زیباییه حتما ببینید از دستش ندید من ادم سریال بینی نیستم ولی از بچگی این سریال رو دنبالش بودم مانندش تا به حال ندیدم ارتباط انسان رو به خدا خیلی نزدیک میکنه زندگیم عوض شد خیلی جاهاش هم گریه ام گرفت مورد خاصی که راجب این سریال هست نسبت یه سایر سریال ها اینه که هرفصلیش با توجه به اینکه به هم مربوطن تنوع داره و و هر قسمتیش متنوع هست بیننده رو خسته نمیکنه 🙂

نمایش دیدگاه
sikaha پروفایل 3 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

متاسفانه سریال توی این چند قسمتی که بعد از کرونا اومده اصلا حال و هوای فصل آخر رو نداره! فقط اپیزودهای به اصطلاح filler داشته تا حالا و خیلی کم داستان اصلی (و نهایی!) رو پیش برده. خدا کنه که پایانش رو خراب نکنن.

نمایش دیدگاه