کالکشن The-Bible

Abraham 1993
دانلود فیلم Abraham 1993 (ابراهیم)

7.2

imdb-icon

10

cinama-icon
Jacob 1994
دانلود فیلم Jacob 1994 (یعقوب)

6.7

imdb-icon

8

cinama-icon
Genesis: The Creation and the Flood 1994
دانلود فیلم Genesis: The Creation and the Flood 1994

5.7

imdb-icon

10

cinama-icon
Joseph 1995
دانلود فیلم Joseph 1995 (یوسف)

7.7

imdb-icon

8.14

cinama-icon
Moses 1995
دانلود فیلم Moses 1995 (موسی)

6.9

imdb-icon

7

cinama-icon
Samson and Delilah 1996
دانلود فیلم Samson and Delilah 1996 (سامسون و دلیله)

5.9

imdb-icon

5.5

cinama-icon
David 1997
دانلود فیلم David 1997 (داوود)

7.1

imdb-icon

5.5

cinama-icon
Solomon 1997
دانلود فیلم Solomon 1997 (سلیمان)

6.7

imdb-icon

7

cinama-icon
Jeremiah 1998
دانلود فیلم Jeremiah 1998 (ارمیا)

7.1

imdb-icon

10

cinama-icon
Jesus 1999
دانلود فیلم Jesus 1999 (عیسی)

6

imdb-icon

10

cinama-icon
Esther 1999
دانلود فیلم Esther 1999 (استر) با زیرنویس فارسی

6.8

imdb-icon

7

cinama-icon
Mary Magdalene 2000
دانلود فیلم Mary Magdalene 2000 (مریم مجدلیه)

6.1

imdb-icon

9

cinama-icon
Joseph of Nazareth 2000
دانلود فیلم Joseph of Nazareth 2000 (یوسف نجار)

6.1

imdb-icon

5.5

cinama-icon
St. Paul 2000
دانلود فیلم St. Paul 2000 (پولوس حواری)

6.5

imdb-icon

6

cinama-icon
Judas 2001
دانلود فیلم Judas 2001 (یهودا)

5.6

imdb-icon

5.5

cinama-icon
The Friends of Jesus - Thomas 2001
دانلود فیلم The Friends of Jesus – Thomas 2001 (توماس)

6.1

imdb-icon

5.5

cinama-icon