Kim Bodnia

فیلموگرافی

The Letter for the King 2020

5.9

imdb-icon

6.4

cinama-icon
Killing Eve 2018

8.2

imdb-icon

7.6

cinama-icon
The Violin Player 2018

6.1

imdb-icon
Serena 2014

5.4

imdb-icon

5.6

cinama-icon
Stranger Within 2013

3.7

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Hostages 2013

7.5

imdb-icon

7

cinama-icon
Love Is All You Need 2012

6.5

imdb-icon

5.3

cinama-icon
Delhi Belly 2011

7.6

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Bron/Broen 2011

8.6

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Those Who Kill 2011

7.2

imdb-icon
In a Better World 2010

7.6

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Terribly Happy 2008

6.8

imdb-icon
Bleeder 1999

6.8

imdb-icon

7.4

cinama-icon
In China They Eat Dogs 1999

7.4

imdb-icon
Pusher 1996

7.4

imdb-icon

7.9

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید