Jay O. Sanders

فیلموگرافی

The Assistant 2019

6.3

imdb-icon

5.9

cinama-icon
Manhunt 2017

8.1

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Sinner 2017

7.9

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Catfight 2016

5.9

imdb-icon

6.4

cinama-icon
American Odyssey 2015

7.3

imdb-icon

10

cinama-icon
Sneaky Pete 2015

8.1

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Blindspot 2015

7.3

imdb-icon

8

cinama-icon
Northern Borders 2013

6.3

imdb-icon
Pan Am 2011

7

imdb-icon

6.6

cinama-icon
Person of Interest 2011

8.4

imdb-icon

9.1

cinama-icon
Green Lantern 2011

5.5

imdb-icon

6.7

cinama-icon
Zenith 2010

6.2

imdb-icon
Edge of Darkness 2010

6.6

imdb-icon

7.1

cinama-icon
Revolutionary Road 2008

7.3

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Greetings from the Shore 2007

6

imdb-icon
Wedding Daze 2006

5.6

imdb-icon

7

cinama-icon
Half Nelson 2006

7.1

imdb-icon

7.7

cinama-icon
The Day After Tomorrow 2004

6.4

imdb-icon

7.4

cinama-icon
Hair High 2004

6.7

imdb-icon

7

cinama-icon
Salem Witch Trials 2002

6

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید